• نام کتاب:?Why Suiside
 • نام فارسی کتاب: چرا خودکشی؟
 • نویسنده: ٍEric Marcus
 • نام کتاب:The Social Psychology Of Living Well
 • نام فارسی کتاب: روانشناسی اجتماعی زندگی 
 • نویسنده: Joseph P Forgas
 • نام کتاب: Essential Of Consumer Behavior
 • نام فارسی کتاب: اصول رفتار مصرف کننده
 • نویسنده: Debra Estephens
 • نام کتاب: Automation Anixiety 
 • نویسنده: Cynthia Estlund
 • نام کتاب: Casebook suicide and Suicide Prevention 
 • نویسنده: Ladislav Valach and Annette Reissfelder
 • نام کتاب:Sleepless and Sleepy 
 • نویسنده: Alcibides J.Rodriguez
 • نام کتاب: A History Of Psychology
 • نویسنده: Robert B Lawson
 • نام کتاب: یوگا و ام اس 
 • نویسنده: Garth McLean
 • نام کتاب: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی نسخه‌ی تجدید نظر شده 2022
 • نویسنده: DSM5-TR