دکتر تکتم معصومى

مقالات:

١- نقش واسطه اى هوش هیجانى در رابطه ى جو عاطفى خانواده با انگیزش پیشرفت (مجله روانشناسى روانپزشکى شناخت)

٢- پیش بینى آسیب  به خود افراد معتاد بر اساس پرخاشگرى ، تاب آورى و هیجان پذیرى

 ٣- استفاده از تحلیل تابع تشخیصى در پیش بینى اعتیاد به شبکه هاى اجتماعى بر اساس سبک هاى دلبستگى ، احساس تنهایى و عزت نفس نوجوانان

۴- بررسى عدالت و بى عدالتى در کودکان

۵- دین و روانپزشکى

دوره هاى گذرانده:

-دوره کارآموزى زیر نظر اقای دکتر مدنى

-دوره مایندفول هیپنوتراپی  (در موسسه اموزش عالی ازاد گام اندیشه)

– تکنیک سم زدایى معنایى ( در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختى چتر مهربانى )

– دوره شناختى رفتاری(cbt)  در مرکز مشاوره ماوراء دانش

-دوره طرحواره درمانى ( دکتر خیاطان و دکتر حمید پور)

دانشگاه:

مشغول انجام رساله دکتری در دانشگاه ازاد اصفهان (خراسگان)

عضو انجمن روانشناسى تربیتی 

در زمینه اضطراب ، استرس، افسردگى، مشاوره پیش از ازدواج  کار