آقای دکتر احمد علی پور در سال ۱۳۴۵ در یکی از روستاهای صفی اباد دزفول متولد شد.تحصیلات ابتدایی را در صفی اباد و دبیرستان را در دزفول گذراند و با رتبه اول دیپلم اقتصاد گرفت و در همان سال ۱۳۶۴در اولین انتخاب خود یعنی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه پذیرفته شد.در سال ۶۸ جزو ۷ نفری بود که در دانشگاه تربیت مدرس به صورت بورسیه وزارت علوم کارشناسی ارشد مدرسی روانشناسی عمومی را اخذ کرد وابتدای سال ۷۲عضوعلمی شد.درسال ۷۹ دکتری روانشناسی را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد و رساله ایشان در حیطه روانشناسی سلامت بود.ایشان اکنون استاد پایه ۴۵ است.بیش از ۴۰۰مقاله چاپ شده دارد که ۵۰ مقاله خارجی است.مولف و مترجم کتاب‌های مختلف درحوزه روانشناسی سلامت و نوروسایکولوژی است .وی از طراحان اولیه درس روانشناسی سلامت در لیسانس و ارشد بوده و موسس انجمن روانشناسی سلامت مجله علمی پژوهشی روانشناسی سلامت کمیسون روانشناسی سلامت و مقطع ارشد روانشناسی سلامت بوده است.در دو دوره رییس هیات مدیره روانشناسی سلامت و فعلا عضو هیات مدیره انجمن عصب روانشناسی است.ایشان هم اکنون سردبیر مجله روانشناسی سلامت و مدیر مسوول مجله انگلیسی روانشناسی سلامت است .از سمت های ایشان مدیر گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور(سه،دوره)مدیر دکتری روانشناسی,رییس دانشکده علوم انسانی’مدیر کل نظارت،و ارزیابی’معاون پژوهش،و فناوری،دانشگاه و دو دوره بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره’رییس کمیسون روانشناسی،سلامت’نایب رییس کمیسیون روانشناسی عمومی’عضو کمیته روانشناسی وزارت علوم و عضو شورای،دانشگاه و عضو هیات ممیزه دانشگاه بوده است.ایشان ۷ بار به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شده و درسال ۱۴۰۰ به عنوان استاد نمونه کشوری از طرف وزارت علوم انتخاب شده است.