سوابق تحصیلی:

  • کاندیدای دکترای روانشناسی دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد روانسنجی

سوابق حرفه ای:

  • مدیر دپارتمان روانسنجی بنیاد رکن
  • مدرس آزمونهای روانسنجی

کتاب و مقالات:

  • کتاب: روان درمانی آنلاین نظریه و عمل 
  • مقاله : ویژگی های روانسجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی و رابطه آن با صفات شخصیت
  • مقاله : ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت